Prebrané učivo a domáce úlohy


Pozrite si oznamy prosím.

Piatok 24.6.

SJ- U s.114/1, poučka, 3 ústne. PZ s.57/Minulý čas 1, Vetný rozbor, s.58/3. U s.115/2, poučka, 3a). PZ s.58/ 1, 2, s.59/5. U s.120*poučka-prečítať, 1 ústne, s.121/ poučka, 1 ústne. PZ s.60/1(hore). D.ú. PZ s.58/3(dole), s.59/4, 6.

MAT- PZ s.62/1, s.63- celá.

V pondelok si priniesť slovenský jazyk- učebnica+ PZ, učebnice: ANJ, MAT, Čítanka(niektorí už MAT a Čítanka odovzdali dnes). Učíme sa 6 hodín.

Streda 22.6.

SJ- písanie záverečnej práce.

MAT- PZ s.s.60/2, 3, s.61/2, 4.

Pondelok 20.6.

MAT- písanie záverečnej práce

SJ- príprava na záverečnú písomnú prácu. Záverečnú prácu píšeme v stredu(dopĺňanie i/y, tvorenie slov s predponami, dopĺňanie chýbajúceho písmena- spodobovanie, podstatné mená- rod, číslo, pád, základný tvar, číslovky- písanie slovom, slovesá- neurčitok, časovanie slovies). 

Piatok 17.6.

SJ- U s.110/10a) ústne, s.112/Slovesné časy- čítanie textu, poučka- do zošita, 2 písomne, poučka prečítať, s.113/Prítomný čas- 2 písomne, 3 ústne, 4 ústne. PZ kontrola D.ú., s.55/2 dole, s.56/1 časovanie slovies, 1 osoba a číslo slovies, 2. D.ú. s.57/1, 2 Prítomný čas.

MAT- PZ s.59/1, 2, 3, 4, s.60/1. D.ú. s.61/1.    V pondelok Záverečná písomka: sčítanie, odčítanie, zaokrúhľovanie, príklady so zátvorkami, slovná úloha, geometria:  premena jednotiek dĺžky, kružnica, kruh- rysovanie, geom. útvary- vrcholy, protiľahlé, susedné strany, výpočet obvodu.

Priniesť v pondelok hotové práce pre zapojenie sa do súťaže "Chvíle, ktorými sa neplytváDeti dostali domov časopisy a pripájam aj link: Výchovno-vzdelávacia súťaž | Moments not to be wasted

Štvrtok 16.6.

VLA- Písanie písomnej práce.

SJ- Písanie diktátu. PZ s.55/1, 2, Neurčitok 1. D.ú. PZ s.55/1-dokončiť.

MAT- PZ s.57/3, 4, s.58/1, 2

Streda 15.6.

ČÍT- Čítanka s.89/Mama, urob iné ticho- čítanie textu. Písanie slovných spojení- nácvik na diktát- zajtra píšeme diktát z ohybných slovných druhov.

MAT- PZ s.56/1, 2, 3, 4, s.57/1, 2.

Zajtra písomka z Vlastivedy.

Utorok 14.6.

MAT- PZ s.54/1, 2, 3, 4, 5, s.55/2. D.ú. PZ s.55/1, 3- dokončiť, kto nestihol.

SJ- U s. 107/2 ústne, 3 ústne, s.108/Osoba a číslo slovies- poučka, 1 ústne, s.109/2 ústne, 3 ústne, 4 ústne,5 ústne, 6 písomne. D.ú. s.109/7.

VLA- PU s.77/Opakovanie- 1, 2, s.78/4. Prezentácia na opakovania: Od Hornádu.


Pondelok 13.6.

SJ- U s.106/Neurčitok- čítanie textu, poučka napísať do zošita, 1 písomne, 2 ústne, s.107/Časovanie slovies, čítanie textu, poučka- napísať do zošita. D.ú. s.107/1.

MAT- U s.58/žltý rámček +text, 1, 2, 3 - ústne, s.59/ žltý rámček + text, 1, 2, 3- ústne. PZ s.52/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.53/1, 2, 3.


Streda 8.6.

MAT- písanie písomnej práce z geometrie.

Utorok 7.6.

SJ- Písomná práca z čísloviek. U s.104/Slovesá- čítanie textu, Zopakuj si, s.105/3 ústne, 4 ústne, Poučka, 5 ústne 6 a)tabuľa b) písomne do zošitov. D.ú. dokončiť U s.105/6b).

MAT- Geometria PZ s.17/7, 8, 9. D.ú. zopakovať- priamka, polpriamka, úsečka, pomenovanie geom. tvarov, výpočet obvodu, premena jednotiek dĺžky. Zajtra písomka.

VLA- PU s.74/Pieniny a Spišská Magura- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.75/Kvíz, 4, 6, Zaujímavosť, s.76/Pozvanie na výlet, Povesť. D.ú. s.75/7.

Pondelok 6.6.

SJ- Opakovanie čísloviek. D.ú. zopakovať si , čo sú číslovky, ako ich delíme... Zajtra písomka z čísloviek.

Na druhej a tretej hodine nám žiaci 2.stupňa hrali divadielka a my sme potom riešili aktivity  s divadielkami. 

Pozrite si prosím email odo mňa o šk. výlete.

Piatok 3.6.

SJ- PZ s.53/1, 2, s.54/5, 6, Vetný rozbor. D.ú. s.103/19.

MAT- PZ s.16/2, 3, 4, 5, s.17/6. D.ú. s.17/10.

Štvrtok 2.6.

SJ- U s.101/9a) písomne, b ústne, s.102/12 ústne, poučka, Pravopis radových čísloviek. D.ú. U s.102/13.

VLA- PU s.71/Stará Ľubovňa s okolím- text, 2, s.72/Kvíz, 4, 6, Zaujímavosť, s.73/Pozvanie na výlet, Povesť. D.ú. s.72/8.

MAT- PZ s.15/1, 3, 4, s.16/1.

ČÍT- Skúšanie recitácie básne. s.88/Čo si vtáčky štebocú- čítanie textu.

Utorok 31.5.  

MAT- PZ s.14/1, 2, 3. SKONTROLUJTE RYSOVACIE POTREBY.

SJ- U s.100/3 písomne, 4 písomne, Pravopis základných čísloviek- ústne, 7 tabuľa. D.ú. s.101/6.

VLA- PU s.68/Spiš- čítanie textu a ukazovanie zem. pojmov na mape, 2, s.69/ Kvíz, 4, 6, Zaujímavosť, s.70/Pozvanie na výlet, Povesť. D.ú. s.69/ 7. Vedieť ukazovať na mape zemep. pojmy od s.53 po s.68. 

Pondelok 30.5.

SJ- U s.99/Číslovky- čítanie textu, Zopakuj si, 1, s.100/poučka- napíš do zošita. PZ s.52/4, 5. D.ú. PZ s.52/6, s.53/3

MAT- Zopakovanie postupu rysovania trojuholníkov, PZ s.12/1, 2, 3, s.13/1 a, b, c, d. D.ú. PZ s.13/1 e. SKONTROLUJTE RYSOVACIE POTREBY, STÁLE NENOSIA VŠETCI.

Piatok 27.5.

SJ-Písanie písomnej práce zo zámen.

MAT- PZ geometria s.13/2, 4, s.14/4, s.15/2. DONIESŤ v pondelok pravítko, kružidlo a 3 ostrúhané ceruzky.

ČÍT- Čítanka s.84- čítanie a riešenie úloh pod textom.

Štvrtok 26.5.

SJ-  U s.98/15 písomne, opakovanie zámen. Zajtra písomná práca na zámená.

MAT- PZ s.41 na známky.  Zajtra geometria.

VLA- PU s.62/Bardejov s okolím- text, 2, s.63/4, Kvíz, 5, 6, Zaujímavosť, s.64/Pozvanie na výlet, Povesť. D.ú. s.63/7

Streda 25.5.

ČÍT- Čítanka s.84/Zlatá muzika. D.ú. čítať s.84, 85, do ďalšieho týždňa pokúsiť sa naučiť s.84 naspamäť.

MAT-  U s.55/1, 3, 5, 9.

ANJ- sk. p.uč. Semanovej bude opravná písomka pre tých, ktorí minule zle napísali. DOUČIŤ SA.

Utorok 24.5.

MAT- PZ s.50/Utorok, Streda, Štvrtok, s.51/Piatok. D.ú. s.51/sobota, nedeľa.

SJ- Opakovanie zámen cez prezentáciu. U s.98/16 ústne. D.ú. opakovať zámena.

VLA- PU s.59/Humenné s okolím, s.60/Kvíz, 4, 5, Zaujímavosť, S. 61/Pozvanie na výlet, Povesť. D.ú. s.60/7.

Pondelok 23.5.

MAT- U s.54/1, 2. PZ s.49/2, 4, s.50/Pondelok- slovná úloha.

SJ- U s.97/11a), poučka do zošita, 12, 13, 14.

Piatok 20.5.

SJ- Písanie písomnej práce.

MAT- PZ 48/1, 3, 5, s.49/3. D.ú. dokončiť s.49/3 dokončiť , 1.

ČÍT- Čítanie textu a riešenie úloh pod textom. D.ú. s.83, 84/Spevokol- čítať text.

Štvrtok 19.5.

SJ- U s.96. D.ú. s.96/10. Zajtra písomka z prídavných mien.

MAT- PZ s.47/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.48/2.

VLA- PU s.56, 57, 58. D.ú. s.57/7.

ČÍT- D.ú. s.82/O hudbe čítať.

Streda 18.5.

ČÍT- Čítanka s.80- čítanie textu a riešenie úloh vo dvojiciach.

MAT- Písanie písomky, PZ s.42/2, 3, 4, 5, 6, s.43/1, 2.

Utorok 17.5.

MAT- PZ s.40/1, 5, do zošita príklady na zaokrúhľovanie. Zajtra písomka ( sčít., odčíta, zaokrúhľ., slovná úl.). Za s.40-Príloha 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18. D.ú. dokončiť v prílohe, kto nestihol.

VLA- PU s.52, 53, 54, 55. D.ú. vedieť ukazovať na mape.

SJ- PZ s. 50/2 b). U s.94/Zámená, s.95/2, 3, 4, 5. D.ú. s.95/5 dokončiť. V piatok písomka z prídavných mien.

Pondelok 16.5.

SJ- U s.91/7 a) ústne, s.92/8 písomne, Pojmová mapa. PZ s.50/1, 2a). D.ú. U s.92/Diktát.

MAT- PZ s.39/1, 2, 3, 4, 6, s.40/2. D.ú. s.40/3.

Piatok 13.5.

SJ- U s.89/4 ústne, s.90/Pád príd. mien- čítanie textu, poučka- do zošita, 1 a) ústne, s.91/2 ústne, poučka- do zošita, 4 ústne( parená buchta- písomne do zošita), PZ s.50/1. D.ú. U s.91/6 písomne.

MAT- PZ s.37/2, 3, 5, s.38/1, 2, 3, 4. D.ú. dokončiť, kto nestihol PZ s.38/2 a kto chce aj sudoku 5. úloha.

ČÍT- Čítanka s.80, 81/Svet sĺz je taký záhadný- čítanie textu. D.ú. čítať s.80, 81 s porozumením.

Štvrtok 12.5.

SJ-  U s.88/8 písomne, s.89/Číslo príd. mien- obr. otázky, Poučka- napísať do zošita, 1 ústne, 2 a) písomne. PZ s.49/1, 2, Vetný rozbor. D.ú. U s.89/3

VLA- Písanie písomky.

MAT-PZ s.35/2, 3, s.36/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. PZ s.37/1. 

ČÍT- Čítanka s.78/Žuvačka pre oči- čítanie básne a riešenie úloh pod textom.

Streda 11.5.

ČÍT- Čítanka s.76, 77/Prečo televízia?  čítanie textu. Rozbor písomky zo Slovenského jazyka.

MAT- PZ s.34/1-4, 35/1.

Zajtra písomka z Vlastivedy.

Utorok 10.5.

SJ- Písanie písomky. U s.87/Rod príd. mien, s.88/4, 5. D.ú. s.88/7.

VLA- PU s.48, 49, 50/Opakovanie od Dunaja po Hornád. D.ú. PU s.51/Vyskúšaj sa- prejsť si jednotlivé úlohy-NEVYPĹŇAŤ! Vo štvrtok si túto stranu napíšeme a oznámkujem.

MAT- PZ s.33/1, 2, 3, 4.

Pondelok 9.5.

SJ-  U s.85, 86/Prídavné mená, PZ s.49/1. D.ú. Opakovať si podst. mená, určovanie rod, číslo, pád, skloňovanie. V utorok písomka.

MAT- U s.47/1, 2. PZ s.32.

Piatok 6.5.

SJ-  U s.84/Tvoríme príbeh podľa osnovy- 1 písomne, 2 ústne, 3 písomne, 4. D.ú. prepísať príbeh bez chýb, v pondelok ohodnotím. Opakovať si podst. mená, určovanie rod, číslo, pád, skloňovanie.

ČÍT- Čítanka s.73-75- riešenie úloh pod textom.

MAT- PZ s.31/1, 2, 3. D.ú. Príloha za s.40 vypočítať 2, 3, 4, 5.

Štvrtok 5.5.

SJ- U s.83/Pojmová mapa, PZ s.48/3-kontrola d.ú., 4. Určovanie rodu, čísla, pádu- PL. 

MAT- PZ s.30/2, 3, 4, 5.

VLA- PU s.42/Rimavská Sobota s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.43/Kvíz, 4, 5, 6, Zaujímavosť, s.44/Pozvanie na výlet, Povesť, s.45/Rožňava s okolím- čítanie text a ukazovanie na mape, 2, s.46/Kvíz, 4, 5, Zaujímavosť, s.47/Pozvanie na výlet. D.ú. s.46/7.

ČÍT- Čítanka s.73/Stolček- čítanie textu, rozbor. D.ú. s.73-75 čítanie textu.

Streda 4.5.

ČÍT- Čítanka s.73/BIB a BAB- čítanie textu, vyhľadávanie podstatných mien a určovanie gram. kat.-rod, číslo, pád.

MAT- PZ s.28/1, 2, 4, 5, s.30/1.

Utorok 3.5.

SJ- U s.82/5 písomne, PZ s.48/2, 3. D.ú. dokončiť PZ s.48/3.

MAT- PZ s.29/1, 2. Práca na pracovnom liste. D.ú. vyriešiť cvičenia na PL.

VLA- PU s.36/Poľana- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.37/Kvíz, 4, 5, 6, Zaujímavosť, s.38/Pozvanie na výlet, Povesť o Jánošíkovej skale, s.39/Lučenec s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.40/Kvíz, 5, 7, Zaujímavosť, s.41/Pozvanie na výlet, Povesť o Dudinciach. D.ú. s.40/4

Pondelok 2.5.

SJ-  U s. 82/3 písomne, 4 ústne. PZ s.48/1. D.ú. dokončiť, kto nestihol PZ s.48/1.

MAT- PZ s.10/2 b), 3, s.11- vysvetlenie postupu rysovania trojuholníka pomocou kružidla. s.11/1, 2.

Štvrtok 28.4.

Písali sme Komparo, zajtra bez učebníc- aktivity ku Dňu Zeme v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.

Streda 27.4.

Zajtra na Komparo si žiaci prinesú prepisovacie(nie atramentové) pero, ktoré píše čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ČÍT- Čítanka s.69/Príhody v divočine- čítanie textu a riešenie úloh.

MAT- PZ s.10/1, 2 a).

Utorok 26.4.

Pozrite si prosím oznamy.

Riešili sme úlohy z Kompara z roku 2021. 

Pondelok 25.4.

SJ- PZ s.47/1b), U s.81/2 ústne, s.82/poučka- napísať do zošita, prečítanie skloňovania p.m. pomaranč, 1- p.m. bábovka- písomne, klzisko, Peter ústne, 2 ústne. D.ú. s.83/8.

MAT- Rozdanie a rozbor písomiek. PZ s.9/1, 2, 3, 5. D.ú. s.9/5- dokončiť, kto nestihol a 4 úloha.

Piatok 22.4.

Žiaci dnes dostali domov staré testy Komparo, ktoré si majú prejsť, aby zistili ako sú formulované úlohy. Testy nenosia naspäť do školy. Na ďalší týždeň si v škole precvičíme úlohy na Komparo.

SJ- 47/1, 2(lokál). U s.81/Inštrumentál- do zošita napísať Inštrumentál- I: S kým? S čím?, 1 písomne, 4 písomne, PZ s.47/1 a)(inštrumentál). D.ú. PZ s.47/2.

MAT- Písanie písomnej práce. PZ s.8/1, 2.

ČÍT- Čítanka s.69/Príhody v divočine. D.ú. s.69-71 čítať celý text.

Štvrtok 21.4.

SJ- PZ s.46/2. U s.80/Lokál- do zošita zelenou napíšem: Lokál-L: O kom? O čom? , 1 ústne, 2 písomne, s.81/3 ústne, 4a)písomne, b) ústne. D.ú. U s.81/3 písomne.

VLA- PU s.33/Banská Bystrica s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.34/Kvíz, 4, 6, Zaujímavosť, s.35/Pozvanie na výlet. D.ú. s.34/7, s.35/Povesť o Kráľovej skale.

MAT- PL na  precvičenie rysovania kružnice a kruhu. PZ s.7/3. D.ú. s.8/3. Zajtra písomka z rysovanie kružnice, kruhu.

ČÍT- Čítanka s. 67/Film- čítanie textu a riešenie úloh, Filmársky rodokmeň- čítanie textu. D.ú. čítať oba texty.

Streda 20.4.

ČÍT- Čítanie textu Vranka Danka- riešenie úloh z textu.

MAT- Precvičovanie rysovania kružnice a kruhu, označovania kruhu a kružnice, vyznačovanie bodov, kotré patria a nepatria kružnici, kruhu. PZ s.7/2.  V piatok si napíšeme písomku z geometrie- kružnica a kruh-je potrebné mať pomôcky na rysovanie.

Streda 13.4.

ČÍT- Čítanka s.64, 65, 66- čítanie textu, riešenie úloh s textom. D.ú. s.64-66 čítanie celého textu.

MAT- Kvíz: označenie polomeru, priemeru, čo je polomeru vzhľadom k priemeru v kružnici. PZ s.7/1.

Utorok 12.4.

MAT- U s.85/4a), s.85/5- do zošita z geometrie, PZ s.7/4.

SJ- Rozbor písomnej práce. Precvičovanie určovania pádov slov cez prezentáciu: Nominatív či akuzatív   

   a Genitív či akuzatív

VLA- PU s.30/Zvolen s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.31/Kvíz, 4, 6, 7, Zaujímavosť, s.32/Pozvanie na výlet, povesť. D.ú. vedieť ukazovať na mape zemepisné pojmy z textu na s.30.

Pondelok 11.4.   

Zajtra sa učíme 3 hodiny, potom ideme do Zemplínskeho múzea. Doniesť 2 eurá, kto ešte nezaplatil. 

SJ- písania písomnej práce-Nominatív, Genitív, Datív. U s.79/1 ústne, 2 písomne, s.80/3a)písomne b)ústne, 5 písomne, 6 ústne. PZ s.46/1 dole pod Akuzatívom. D.ú. U s.80/4 písomne.

MAT- U s.85/2, 3- rysovanie do zošitov z geometrie. D.ú. U s.85/6- rysovať do zošitov geometrie- POZOR, čo je polomer a čo je priemer.

Piatok 8.4.

SJ- Precvičovanie určovania pádu podstatných mien- nominatív, genitív, datív. Určovanie tvaru slov v danom páde. D.ú. zopakovať si pády: nominatív, genitív, datív, v pondelok písomka.

ČÍT- Práca s textom  s.58- 60.

MAT- PZ s.6/2, 3, 4. D.ú. U s.85/1.

Štvrtok 7.4.       Pozrite si oznamy

SJ- PZ s.46/1, 2. D.ú. opakovať si pády nominatív, genitív. datív.

MAT- PZ s.5/3, 4. D.ú. s. 6/1. NOSIŤ SI KRUŽIDLO, PRAVÍTKO A ZOŠIT Z GEOMETRIE. 

VLA- PU s.28/Slovník, 5, 6, Zaujímavosť, s.29/ Pozvanie na výlet. D.ú. prečítať si povesť na s.29.

ČÍT- Čítanka s.58, 59, 60- riešenie úloh z textu v skupinách. D.ú. čítať celý text.

Streda 6.4.        Pozrite si oznamy.

ČÍT- Čítanka s.58, 59, 60/O načisto hlúpej krajine- čítanie textu. D.ú. s.58, 59.

MAT- U s.84- čo je to polomer, žlté rámčeky Kružnica, Kruh. PZ s.4/Kružnica, kruh a ich vlastnosti- v hornej časti čítanie a zapamätanie pojmov, 1, 2, s.5/1, 2. NOSIŤ SI KRUŽIDLO, PRAVÍTKO A ZOŠIT Z GEOMETRIE!

Utorok 5.4.

SJ- U s.78/1 písomne, s.79/2 pís., 3 pís., 4 ústne. D.ú. U s.79/5. Zajtra písomka pády a pádové otázky.

VLA- PU s.24/Kremnické vrchy- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.25/Kvíz, 6, Zaujímavosť, 26/Pozvanie na výlet,  čítanie Príbehu, s.27/Žiar nad Hronom s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2. D.ú. s.25/4. Vediať ukazovať zem. pojmy na mape zo s. 24, 27.

MAT- Písanie písomnej práce. U s.84/Kružnica, kruh a ich vlastnosti-žltý rámček, prečítanie: ako držím kružidlo, ako rysujem kružnicu, 1. Podľa postupu rysovania narysovať do zošita z geometrie 5 kružníc. 


Pondelok 4.4.

Prosím žiakov, ktorí ešte nezaplatili doplatok k exkurzii 0,30 € a 6,60€ za PZ z matematiky 5.roč., aby tak urobili čím skôr. Ďakujem.

SJ- Opakovanie podstatných mien- prezentácia: Podstatné mená. PZs.45/1, Vetný rozbor. V stredu päťminútovka- vedieť vymenovať pády a k ním pádové otázky.

MAT- Do zošita príklady so zátvorkami typu: (6 . 6)+12=, zajtra krátka písomka s takými príkladmi. PZ s.26/1, 3, 5. Zajtra sa vrátime ku geometrii- doniesť 3 ostrúhané ceruzky a kružidlo.


Streda 30.3.

ČÍT- Čítanka s.56, 57/Kde sa vzal Osmijanko- práca s textom. D.ú. čítať s.56, 57.
MAT- U s.44/5 pís., s.45/žltý rámček -ukážka sčítania a odčítania, 1 písomne, 2 písomne, 3 ústne. PZ s.26/2, s.27/2.
Utorok 29.3. 
MAT- PZ s.25/1, 2, 3, 4.
VLA- Vďaka exkurzii máme informácie o Prešove, preto sme dnes preberali Prešov s okolím. Potom sa vrátime späť.  PU s.65/Prešov s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.66/Kvíz, 4, 6, 7, Zaujímavosť, s.67/Pozvanie na výlet, prečítanie Povesti o Alžbete...
SJ- U s.77/3 ústne, 4 písomne, PZ s.45/2. D.ú. PZ s.45/2-dokončiť, kto nestihol.

Pondelok 28.3.

PDA- PU s.40, 41, 42, 43/Kladka.
SJ- U s.77/Nominatív- prečítanie poučky a napísanie do zošita, 1- ústne, 2 písomne. D.ú. naučiť sa poučku napísanú v zošite,m PZ s.45/1.
MAT- U s.44/9 písomne, PZ 24/3, 4, 5.

Piatok 24.3. 

SJ- U s.76/4 ústne, 7 ústne, PZ s.44/1, 2, 3.
ČÍT- Mimočítankové  s.46, 47.
MAT- PZ s.24/1, 2. D.ú. PZ 2 s.24/2- dokončiť.


Streda 23.3.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.44/Zeus- kráľ bohov s.45/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. s.45/7, 8.
MAT- Písanie pís. práce na sčít. a odčít. pod seba( chýbajúci napíšu pri návrate do školy). U s.44/2, 3.
PDA- PU s.36/3, 37/4, s.38/Naklonená rovina- zápisník dtektívov, 1, s.39/2, Múdrosti detektívov, Moje poznámky.

Utorok 22.3.

MAT- U s.43/5, 9 ústne, PZ s.23/1, 3, 4. D.ú. PZ s.23/2, 5- kto nestihol. Zajtra písomka- sčítanie a odčít. pod seba.
VLA- PU s.18/Levice a Štúrovo s okolím- čítanie textu- ukazovanie na mape, 2, s.19/Kvíz, 5, 6, Zaujímavosť. D.ú. s.20/Pozvanie na výlet, prečítať si povesť. Naučiť sa ukazovať pojmy zo s.18( skúšam).
SJ- U s.75/Pád podst. mien- čítanie textu a riešenie úloh pri modrých bodkách, prepis poučky do zošita, 1 ústne, s.76/2 písomne, 3 na tabuli, Napísanie pádov podstatných mien. Na PL precvičovanie určovania rodu a čísla podst. mien. V piatok písomka z určovania rodu a pádu podstatných men. D.ú. naučiť sa pády podst. mien.

Pondelok 21.3.   Zajtra svetový deň vody- obliecť si niečo modré, ak sa dá.

SJ- U s.74/1 ústne, 3 ústne, 5 ústne. PZ s.43/1, 2, 3, 4.
MAT- Žiaci dostali opravené písomky- sčít. a odčít. pod seba, keďže nedopadli veľmi dobre. Precvičiť doma a v stredu si napíšeme písomku ešte raz. Na hodine sme precvičovali takéto príklady.

Piatok 18.3.

SJ- U s.72/7 na tabuli, PZ s.42/4. U s.73/Číslo podst. mien- čítanie textu, riešenie úloh pri modrých bodkách, prečítanie poučky(dole v rámčeku) a napísanie do zošita. D.ú. naučiť sa poučku a s.74/2. 
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.44/Zeus- kráľ bohov. D.ú. Mimočítankové čítanie s.44/Zeus- kráľ bohov.
MAT- Písanie práce. U s.43/1, 2 písomne. PZ s.22/3. D.ú. s.22/4, 5.

Štvrtok 17.3.

SJ- Písanie diktátu. PZ s.42/2, 3. D.ú. PZ s.42/1, U s.72/A.
VLA- PU s.12/Topolčany s okolím- čítanie textu, ukazovanie na mape, 2, s.13/Kvíz, 6, Zaujímavosť, s.14/Pozvanie na výlet, čítanie Povesti, s.15/Prievidza s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.16/Kvíz, 6, Zaujímavosť. D.ú. s.13/5, s.16/4, s.17/Pozvanie na výlet, prečítaj si povesť.
MAT- PZ s.21/3, 5, s.22/1. D.ú. s.22/2. Zajtra písomka sčítanie a odčítanie pod seba s prechodom cez 10.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.43/1, 2, 3, 4.

Streda 16.3.

Zajtra si napíšeme diktát zameraný na vlastné podstatné mená.
MAT- Precvičovanie sčítania a odčítania pod seba s prachodom cez 10- do zošita z matematiky.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.41/5, 6. D.ú. s.42/Zo slohových prác- čítať celý text s porozumením.

Utorok 15.3.

MAT- U s.82/3, 6 ústne, s.83/2, 3.
VLA- PU s.9/Zlaté Moravce s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2., s.10/Kvíz, 4, 6, 7, Zaujímavosť, s.11/Pozvanie na výlet, Povesť o Živánskej veži.
SJ- U s.71/2 ústne, s.72/3 ústne, prečítanie poučky, 4 písomne. D.ú. U s.72/6.

Pondelok 14.3.

SJ- Precvičovanie písania všeobecných a vlastných podst. mien. U s.71/Rod podstatných mien- čítanie textu, riešenie úloh pod textom pri modrých bodkách, Prečítanie poučky a napísanie do zošita. U s.71/1 písomne.
MAT- PZ s.3/1, 2, 3, 4. Zajtra si doneste aj čistý zošit z geometrie. Je potrebné zakúpiť kružidlo, lebo nasleduje práca s kružidlom(dám vedieť, kedy s ním budeme pracovať.)

Piatok 11.3.

SJ- U s.70/1 ústne, 4 ústne, Opakujme si písomne, PZ s.40/2, s.41/Vetný rozbor. D.ú. U s.70/Diktát.
MAT- Geomtria s.2/3, 4.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.41/1, 3, 4.  D.ú. s.41/4- dokončiť, kto nestihol.

Štvrtok 10.3.

SJ- U s.68/Vlastné mená štátov a príslušníkov národov- prečítanie poučky v rámčeku, 1 ústne, s.69/2 písomne, 4 a) ústne. PZ s.41/1, 2. D.ú. PZ s.41/1(názvy svetadielov). 
VLA- PU 2 s.6/Nitra s okolím- čítanie textu- ukazovanie na mape, s.7/4, Kvíz, 6, 7, Zaujímavosť, Povesť o vodníkovi v hradnej studni. D.ú. s.8/Pozvanie na výlet. Naučiť sa ukazovať zemepisné pojmy na mape zo s.6/Nitra s okolím.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.40, 41/Kto je kto. D.ú. s.40, 41- čítať celý text.

Streda 9.3. 

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.39/8.

MAT- PZ2 Geometria s.1/5, s.2/1, 2.

Utorok 8.3.

MAT- PZ 2 Geometria s.1/1, 2, 3, 4.
VLA- PU 2 s.3/Podunajská rovina- čítanie textu+ ukazovanie na mape, 2, s./Kvíz, 5, 6, 7, Zaujímavosť, s.5/Pozvanie na výlet, čítanie Povesť o rybárovi a orlovi. D.ú. s.3- naučiť sa z textu ukazovať zemepisné názvy na mape.
SJ- U s.66/2b), s.67/6. D.ú. PZ s.40/1- zopakovanie, čo má byť na vizitke U s.65/5.

Pondelok 7.3.

SJ- U s.65/2 ústne, PZ s.39/1, 2, U s.66/1 ústne, 2 a) písomne. D.ú. s.39/3. 
MAT- U s.42/5 ústne, 6 a), b) ústne. PZ s.20/4, 5, PZ s.21/1, 2, 4. D.ú. dokončiť, kto nestihol PZ s.21/4. Zajtra ideme na geometriu- doniesť 3 ostrúhané ceruzky a pravítko.

Piatok 4.3.

SJ- PZ s.38/2, U s.64/Podstatné mená- text, úlohy pri modrých bodkách, 1., Zopakuj si, do zošita pojmová mapa z toho, čo vieme o podstatných menách. D.ú. s.65/3.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.39/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. s.39/7. čítanie s.38, 39.
MAT- U s.42/1 do zošita, 2 ústne, PZ s.20/1, 2, 3. D.ú. s.20/5.

Štvrtok 3.3.

SJ- U s.63/Slovné druhy- text, 1, 2, Pojmová mapa, PZ s.38/1. Opakovať ohybné slovné druhy- U s.2.
MAT- Príklady na sčítanie a odčítanie pod seba s prechodom- precvičovanie v malom zošite.
VLA- Písomka. PU 2 s.2/Od Dunaja po Hornád- celá strana. Nosiť si už PU 2.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.37/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. D.ú. s.38, 39/Seizmológ odpovedá- čítať  celý text.

Streda 2.3.

ČÍT- písali sme diktát, D.ú. Mimočítankové 36, 37.
MAT- PZ2 s.19/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol. 
Zajtra písomka z Vlastivedy.

Utorok 1.3.

MAT- PZ2 s.18/2, 4, 5, 6 do malého zošita. D.ú. PZ s.18/6- dokončiť, kto nestihol.
VLA- PU 1 s.87/7, 8, s.88- celá. D.ú. zopakovať tému od Tatier k Dunaju štvrtok test(pracujeme s mapou), doniesť si už 2. časť PU.
SJ- PZ s.37/3. Precvičovanie slov na spodobovanie na diktát. D.ú. PZ s.37/2, zajtra na čítaní si napíšeme diktát.
Pondelok 28.2.

SJ- U s.61/A písomne, PZ s.37/1. 
MAT- PZ2 s.17/6, s.18/1, 3.

Piatok 18.2.

ANJ- skupina p. uč. Balogovej a Semanovej- pozrite si úlohy na Edupage
SJ- U s.60/2- ústne, s.61/3, 4- ústne, 7 písomne. D.ú. opakovať si spodobovanie- čaká nás ešte diktát, vedieť, čo je to priama reč a uvádzacia veta.
MAT- PZ 2 s.17/1, 2, 3. D.ú. s.17/4.
Pekné prázdniny.

Štvrtok 17.2. 

ANJ- skupina p.uč.Kločankovej- úlohy na štvrtok a piatok
 • naučiť sa slovíčka z U8
 • pracovný zošit str. 58, 59, 60
 • kto bol v utorok na hodine (učili sme sa povedať, koľko je hodín), nech opíše do zošita nasledovné údaje a vyskúša ich napísať slovom:       5:10     9:30    11:15     4:00
 •                                                      7:25    10:50   12:45   6:08
 • užiť si prázdniny 
 • skupina p.uč.Javorskej
 • kniha str. 62 - prečítať text a urobiť cv. 3
 • prac. zošit str. 62 (celá)
 • zopakovať slovíčka - denná rutina 
VLA- Prezentácia :  Od Tatier k Dunaju    (klik),  PU s.86/1, 2, s.87/5,6. D.ú. opakovať si od strany 41 po s.85, pozri si ešte raz prezentáciu, po prázdninách písomka.
SJ- U s.59/text Prečo nás babičky a dedkovia rozmaznávajú?- čítanie, odpovede na úlohy pri fialových bodkách, 1. úloha ústne, s.60/Poučka- napísať do zošita, pojmová mapa, Zasmejme sa. D.ú. naučiť sa poučku- vedieť, čo je priama reč, ako sa označuje, čo je uvádzacia veta. 

Streda 16.2.

MAT- U s.39/dole Najhlbšie jaskyne Slovenska- ústne úlohy pod tabuľkou-1-3, PZ2 s.16/1, 2, 4( napíš do zošita z matem.), 5. D.ú s.16/3- dokončiť, kto nestihol.
ČÍT-  Čítanie povestí z PU Vlastivedy s.82- Povesť o hrade Červený Kameň, s.85/Povesť o rytierovi Rolandovi. Mimočítankové čítanie s.36,37- čítanie, rozbor. Do zošita z čítania nakresliť, ako si predstavuješ stroj času alebo napíš tromi vetami kam by si sa vybral na stroji času
PDA- Chýbajúci prezentujú projekty v pondelok po prázdninách.
Zajtra dištančné vyučovanie od 9:00 do 11:00- Vlastiveda a Slovenský jazyk. 

Utorok 15.2.

MAT- U s.40/1 do zošita, PZ s.15/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. U s.40/2 do zošita.
SJ- Písanie písomnej práce- spodobovanie(chýbajúci si napíšu po návrate do školy). PZ s.27/1, 36/1, 2, 3, Vetný rozbor.
VLA- PU s.80/Malé Karpaty- čítanie textu- ukazovanie na mape, 2, s.81/4, Kvíz, 5, 7, Zaujímavosť z regiónu, s.82/Pozvanie na výlet, s.83/Bratislava- čítanie textu- ukazovanie na mape, 2, s.84/Kvíz, 6, 8, Zaujímavosť.  D.ú. s.84/4, 5, s.85/Pozvanie na výlet. Naučiť sa na mape ukazovať zem. názvy z týchto tém.

Pondelok 14.2.

SJ- Opakovanie spodobovanie, PZ s.35/1, 2. D.ú. zopakovať si spodobovanie, zajtra si napíšeme písomku.

MAT- PZ 2 s.14/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. Učebnica s. 37/6.

Piatok 11.2.

SJ- U s.56/2a) b), 3a) písomne. PZ s.35/3. D.ú. opakovať spodobovanie, na budúci týždeň písomka.

MAT- PZ 2 s.12/2, 3, 4, s.13/1, 2. D.ú. PZ 2 s.13/3

Štvrtok 10.2. 

MAT- PZ s.11/2, 3, 4, 5, s.12/1.

SJ- U s.55/C ústne, PZ s.34/1, 2, 3, 4. D.ú. U s.55/B písomne.

VLA- PU s.77/Záhorie čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.78/4, Kvíz, 6, s.79/ Pozvanie na výlet, Povesť o skalickom kostole. D.ú. s.78/5, naučiť sa ukazovať na mape zem. pojmy z témy Záhorie s.77.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.35/6. 

Streda 9.2.

MAT- PZ s.10/1, 2, 3, 5, s.11/1.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.35/1, 2, 4, 5. D.ú. s.34, 35 čítať text.

PDA- v pondelok písomka z témy: Vesmír. V stredu prezentácia projektu: Slnečná sústava.

Utorok 8.2.

SJ- U s.54/poučka pod 1. úlohou- prepísať do zošita, 2. ústne, spoluhláska v vyslovovaná ako f- poučka do zošita, 3 a) ústne, spoluhláska v vyslovená ako u- poučka do zošita, 4 ústne, s.55/5 písomne. D.ú. U s.55/Diktát do zošita, naučiť sa poučky.

MAT- PZ 2 s.9/2, 3, 4, 5. D.ú. U s. 34/2 do zošita z matematiky.

VLA- PU s.74/Trnava s okolím- čítať taxt a ukazovať si na mape, 2. , s.75/4, Kvíz, 5, 7, s.76/Pozvanie na výlet. D.ú. s.75/6, s.76/Povesť o múdrom víne- prečítať, naučiť sa ukazovať na mape zem. názvy z témy Trnava na mape.

ČÍT- Mimočítankové s.33/4, 5, 7, 8, 9. D.ú. s.34, 35/Castor fiber čítať celý text. 


Pondelok 7.2.

SJ- PZ s.32/1, 2 a), 3, s.33/4, Vetný rozbor. U s.54/Výslovnosť spoluhlásky v- 1. úloha ústne. D.ú. U s.54/1 písomne.

MAT- PZ 2 s.8/3, 4. D.. s.8/5.


V pondelok je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti( Edupage alebo vytlačené), keďže žiaci neboli v škole 3 dni. Ďakujem.

Štvrtok 3.2.

MAT- PZ s.6/3, s.7/3, 5, s.8/1, 2, 3. D.ú. s.9/1.

SJ- U s.53/4 písomne, PZ s.30/3, 4, s.31/5, 6, 7. D.ú. PZ s.33/5.

ČÍT- Mimočítankové s.33/1, 2, 3. D.ú.  čítať s.32, 33.

VLA- PU s.71/ čítať text a ukazovať si na mape, 2, s.72/Kvíz, 5, 6, 7. D.ú. s.73/Pozvanie na výlet, prečítať si povesť. Naučiť sa ukazovať na mape z textu na s.71.

Streda 2.2.

MAT- PZ2 s.6/1, 2, 3, 5, s.7/1, 2. U s.33/8 ústne, 10 ústne. Dobrovoľná domáca úloha s.7/4.

ČÍT- Čítanie na známky Čo vieš o hubách, s.31/5 úloha. D.ú. s.32, 33/Zem na obzore!

Utorok 1.2.

MAT- PZ 2 s.5/1, 2, 3, 4, 5. U s.33/1, 2.

SJ- PZ s.30/1, 2. U s.52/1, 2 ( pomôž si tabuľkou s rozdelením hlások podľa znelosti, s.53/3. D.ú. s.53/3

VLA- s.68/Trenčín s okolím- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.69/4, Kvíz, 7, s.70/Pozvanie na výlet. D.ú. s.69/6, s.70/ Povesť- prečítať, naučiť sa ukazovať zem. pojmy z textu s.68.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.31/1, 2, 3, 4. D.ú. s.30, 31/Projekt čítať.

Pondelok 31.1.

SJ- PZ s.28/3, 4, s.29/5, 6, Vetný rozbor. D.ú. dokončiť s.29/5 b), 7.

PDA- PU s28/1, 2, 3, s.29/4, 6. D.ú. s.29/5. ( hodinu som suplovala za p. zástupkyňu.)V pondelok na 4. vyučovacej hodine žiaci dostanú výpis polročného vysvedčenia, potom ich preberá pani vychovávateľka. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD idú domov. Polročné prázdniny budú v piatok 4.2.2022.

Piatok 28.1.

SJ- U s.50/4 písomne, s.51/7 a) ústne, 8 písomne, 9 ústne. PZ s.26/3, 4, 5. D.ú. s.51/Diktát- napísať, oprava, napísať ešte raz slovo s chybou.

MAT- U s.31/9 ústne, 12 ústne. PZ 2 s.4/3, 4, 5.

Štvrtok 27.1.

MAT- PZ 2 s.3/3, 6- skúška správnosti do zošita,s.4/1. D.ú. s.4/2.

SJ- PZ s.26/1, 2. U s.50/1, 2- poučku napísať do zošita, 3 ústne, 5 ústne.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.29/6, 7, 8. D.ú. s.30, 31/Projekt: Čo vieš o hubách- čítať text.

VLA- PU s.62/2, 63/4, Kvíz,5, 6, 7, Zaujímavosť, s.64/Pozvanie na výlet, s. 65/Žilina s okolím- čítanie textu- ukazovanie na mape, 2, s.66/ Kvíz, 7. D.ú. s.66/5, 6, s.67/ Pozvanie na výlet, Povesť- prečítať.

Streda 26.1.

MAT- U s.31/10 ústne, PZ s.3/2, 4, 5.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.28- rozbor textu, s.29/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. čítať text s.28, 29.

Utorok 25.1.

MAT- Päťminútovka- násobenie, delenie, U s.31/4, 5, PZ 2 s.2-kontrola D.ú., s.2/3. D.ú. s.3/1.

SJ- Kontrola D.ú., U s.48/11 ústne, 13 písomne, 14  ústne. PZ s28/1, 2. D.ú. U s.49/Diktát- napísať, opraviť a urobiť opravu chýb, zopakovať delenie spoluhlások podľa znelosti- skúšam.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.27/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D.ú. s.28, 29/Dovidenia, šarkan- čítať s porozumením.

VLA- Zopakovanie tém- Turiec a Malá a Veľká Fatra- ukazovanie na mape. PU s.59/Orava- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.60/4, Kvíz, 7, s.62/Kysuce-čítanie textu a ukazovanie na mape. D.ú. s.60/5, 6, s.61/Pozvanie na výlet, naučiť sa ukazovať na mape zem. pojmy z tém Orava a Kysuce.

Pondelok 24.1.

SJ- Kontrola D.ú., PZ s.24/6, s.25/Vetný rozbor. U s.47/5 ústne, 6a) písomne, 7 ústne, s.48/8 písomne, 10a) b) ústne. D.ú. d.49/16 a) b).

MAT- PZ 2 s.1/3, s.2/hore v okienkach vysvetlenie postupov počítania, 1. úloha, 2.úloha. D.ú. s.2/2 dokončiť, kto nestihol, 4, 5.

Piatok 21.1.

SJ- U s.46/Spodobovanie spoluhlások na konci slov- 1 ústne, 2a) ústne, do zošita napísať poučka z prvého rámčeka, 3 písomne, 4 ústne. D.ú. PZ s.24/5, 7. 

MAT- PZ 2 s.1/hore v okienkach vysvetlené dva spôsoby sčítania, 1. úloha, 2. úloha. D.ú. U s.30/1, 6- do malého zošita.

Štvrtok 20.1.

SJ- Zopakovanie spodobovanie, rozdelenia spoluhlások, U s. 44/9. PZ s.25/2, 3. D.ú. PZ s.25/4, 5.

MAT- PZ s.63/1, 2, 3, 4, 5, 6- samostatná práca na známky. ZAJTRA 21.1. doniesť PZ časť 2.

VLA- PU s.51/Kvíz, 7, Zaujímavosť, s.52/Povanie na výlet, s.53/Turiec- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.54/Kvíz, 6, 7. s.55/Pozvanie na výlet. s.56/Malá Fatra a Veľká Fatra- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.57/Kíz, 6 7, s.58/ Pozvanie na výlet.  D.ú. s.54/4, s.57/5. Naučiť sa ukazovať zemepisné názvy na mape z Turca a Malej a Veľkej Fatry.

ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.26/Modrá planéta

Streda 19.1.

MAT- U s.28/, s.29/1. Opakovať sčítanie a odčítanie trojciferného s dvojciferným číslom.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.25/7, 8, 9, 10, 11, 12. D.ú. s.26, 27/Modrá planéta.

Utorok 18.1.

MAT- PZ s.62/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.62/1, 2.

SJ- U s. 43/5 ústne, 6 ústne. PZ s.25/1. D.ú. naučiť sa párové znelé a párové neznelé spoluhlásky, U s.44/Opakujme si- písomne.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.25/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. čítať s.24, 25.

VLA- PU s.49/Pozvanie na výlet, s.50/Liptov- čítanie textu a vyhľadávanie zemepisných názvov(tmavá farba) na mape. D.ú. s.51/4, 5, naučiť sa ukazovať na mape zemepisné názvy z tém: Tatry, Poprad s okolím, Nízke Tatry, Liptov. 

Pondelok 17.1.

SJ- U s.41/Spodobovanie čítanie textu- úlohy pod textom, 1.úloha, 2 a, s.42/1, s.43/3 a, 4 a.  D.ú. PZ s.23/4.

MAT- PZ s.61/1, 3, 4, 5. D.ú. PZ s.61/2

Piatok 14.1.

SJ- Precvičovanie vybraných slov s, v, z pred diktátom. PZ s.23/1, 2. D.ú. PZ s.23/2- dokončiť, 3. V pondelok píšeme kontrolný diktát zameraný na vybr. slová po s, v, z.

MAT- PZ s.60/hore- vysvetlenie sčítania s pomocou rozkladu druhého sčítanca, 1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť s.60, kto nestihol, precvičovať sčítanie a odčítania do 1000.

Štvrtok 13.1.

SJ- PZ s.22/4, 5, U s.40/4 písomne. D.ú. s.40/B.

MAT- PZ s.59/1, 2, 3, 5. Dobrovoľná D.ú. s.59/4- počítanie s kalkulačkou.

VLA- PU s.46/Pozvanie na výlet, s.47/Nízke Tatry text- hľadanie na mape, 2, s.48/Kvíz, 5, 7, Zaujímavosť. D.ú. s.48/4, naučiť sa nájsť zemepisné názvy z textu na mape- skúšanie na známky.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.23/5, 6, 7. D.ú. s.24, 25/U starkého na dedine- čítať celý text.


Streda 12.1.

MAT- PZ s.58/1, 2, 3, 4,5. D.ú. dokončiť, kto  nestihol.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.23/1, 2, 3, 4. D.ú. s.22/Hádaj, kto som. 

Utorok 11.1.

Dnes dostali žiaci Žiadosti/Návratky - Záujem o samotestovacie Ag balíčky( žiacka knižka). Prosím vyplňte a zajtra ich potrebujem naspäť.Ďakujem.

SJ- Prezentácia Vybrané slová po z, kontrola d.ú. PZ s.22/1, riešenie úloh 2,3. D.ú. U s.40/Diktát- píšu do zošita- nadiktovať, opraviť a slová s chybou napísať ešte raz správne.
MAT- PZ s.57/2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.57/4, 5.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.22/Hádaj, kto som- čítať s porozumením.
VLA- PU s.42/5, 6, 7, Zaujímavosť, s.43/Pozvanie na výlet, s. 44/ Poprad s okolím- čítanie textu a ukazovanie na výseku mapy- tmavo vyznačené slová. s.45/ Kvíz, 7. D.ú. s.45/4, 6, naučiť sa ukazovať na mape tmavo vyznačené pojmy z tém: Tatry a Poprad s okolím- na ďalšej hodine skúšam.                    Žiaci, ktorí nepísali písomku z témy Slovensko v minulosti a dnes, napíšu si ju v utorok 18.1. Dávam tu prezentáciu na zopakovanie:   Slovensko v minulosti...

Pondelok 10.1.2022

SJ- U s.39/2, s.40/3.  D.ú. PZ s.22/1, kto nespravil domácu úlohu za december U s.39/1 spraví si ju dnes.
MAT- PZ s.56/1, 2, 3, 5. D.ú. s.57/1, dobrovoľná s.56/4.

Ďakujem všetkým, ktorí priniesli krabice plné lásky pre seniorov.

Štvrtok 16.12.

Zajtra si žiaci do školy nenosia učebnice, donesú si peračník, desiatu a čip na obed.
MAT- PZ s.552, 3, 4, 5.  U. s.26/žltý rámček- vysvetlenie princípu odčítania. D.ú. U s.26/6- napísať do zošita a počítame spôsobom, ktorý máme v žltom rámčeku.
SJ- písania písomky na VS po v. PZ s.21/6, 7, Vetný rozbor. U s.39/Vybrané slová po z, prečítanie vybraných slov a vysvetlenie významu, prečítanie textu Cencúlik, riešenie úloh pri modrých bodkách. D.ú. U s.39/1 písomne.
VLA- PU s.41/2, s.42/3, 4, Kvíz. Naučiť sa informácie z textu na s.41, vedieť ukázať na mape. Žiaci si na hodiny majú nosiť mape, ktoré dostali na zač. šk. roka. V prípade straty, je potrebné zakúpiť novú mapu.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.21/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Streda 15.12.

MAT- U s.26/ Sčítanie a odčítanie do 1000 s prechodom cez základ 10- žltý rámček- vysvetlenie princípu počítania, 1 úloha- do zošita počítanie s rozkladom(ako v žltom rámčeku). PZ s.55/1.

ČÍT- s.20/Dobrú noc, Mesiac- čítanie na známky, s.21/1, 2.

Utorok 14.12.

ANJ- naučiť sa slovíčka z pracovného listu: Free time activities   prvé dve strany sú nadoplnenie, ďalšie dve strany sú na skontrolovanie správnosti riešenia.

MAT- PZ s.17/1, 2, 3, 4.

SJ- U s.37/9 pís., 10a) ústne, 11 ústne, PZ s.20/4, s.21/5. D.ú. U s.38/13 a) b) písomne. Zopakovať vybrané slová po v, štvrtok písomka.

ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s. 20/Dobrú noc , Mesiac!

VLA- Písanie písomnej práce. PU s.40/Od Tatier k Dunaju, s.41/Tatry- čítanie textu a hľadanie na mape. D.ú. naučiť sa informácie z textu a vedieť ich ukazovať na mape.

Pondelok 13.12.

SJ- U s.36/5a) písomne b) písomne, 6a) ústne, 7 ústne, s.37/prečítať a naučiť sa dvojice slov (oranžovú tabuľku). PZ kontrola D.ú.- 1, 2, riešili sme 3 úlohu. D.ú. U s.37/8 písomne.

MAT- Geometria PZ s.15/3, 4, s.16/1, 2.


Piatok 10.10.

MAT- Písanie písomnej práce z geometrie. PZ s.15/1 ak mám dĺžku v hornom riadku udanú v dvoch jednotkách dĺžky, v druhom riadku píšem dvojnásobok premenený v menšej jednotke dĺžky),2. D.ú.napíše, kto nestihol PZ s.15/1, 2.

SJ- Prezentácia Vybrané slová po v- pomôcka na zapamätanie VS- Vydra sa vyskytuje vo vode, vlci vyjú pri neďalekej vyhni, kde dievčatá výskajú a výr má zvyk vysoko vyletieť a vykať vyžle. U s.36/3a) ústne, b) písomne, 4 písomne. PZ s.20/1, 2. D.ú. dokončí, kto nestihol PZ s.20/1, 2. 

ANJ- napísať do zošita slovíčka s.42 a 44(activities after school)+ naučiť sa ich. Prac.zošit s.42(celá).

Štvrtok 9.12.

ANJ- Prečítať text na s.40/učebnica, prac.zošit s.40,41. D.ú. zopakovať UNIT 5 zajtra píšu test.

SJ- Písanie písomky(chýbajúci si napíšu po návrate do školy). U s.34/C písomne. Vybrané slová po v s.35/vysvetlenie významu jednotl. vybr. slov, text, úlohy pri modrých bodkách, 1 ústne, s.36/predpony vy-, vý- , 2 úloha ústne. D.ú. s.35/1 písomne. Naučiť sa vybrané slová po v.

MAT- Precvičovanie rysovania geom. útvarov v štvorcovej sieti, U s.74/4, 8, 77/2, s.78/3, s.79/2. D.ú. zajtra písomka- zopakovať rysovanie geom. útvarov, výpočet obvodu geom. útvarov. DONIESŤ 3 OSTRÚHANÉ CERUZKY A PRAVÍTKO.

VLA- PU s.39/4, 5. Opakovanie tem. celku Slovensko v minulosti a dnes    PREZENTÁCIA            D.ú. zopakovať od s.16 po s.39- na budúcu hodinu písomka z tohto tem.  celku.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.18/Holubia sila- čítanie textu, s.19/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.19/5, čítať text na s.20/Dobrú noc, Mesiac.

Streda 8.12.

MAT- Vypracuj úlohy do čistého zošita z geometrie U s.74/2, 3, 5, 9, s.77/8.  NOSIŤ ČISTÝ ZOŠIT NA GEOMETRIU.

Zajtra písomka z vybraných slov po s.

Utorok 7.12.

MAT- PZ Geometria s.12/3. U s.81/Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek, Násobok dĺžky úsečky- prečítať si žlté rámčeky. PZ s.13/1, 2, 3, s.14/1, 2. D.ú. s.14/2-dokončiť, s.14/3.

SJ- U s.34/A. PZ s.19/5, 7. D.ú. PZ s.19/5b), U s.34/Opakujme si. Zopakovať vybrané slová po s, štvrtok písomka.

VLA- PU s.36/4, Kvíz, 5, s.37/6, Zaujímavosť, 7, s.38/1, 3. D.ú. s.38/3- zistiť rok narodenia rodičov a starých rodičov. Opakovať si vedomosti od s.16 po s.37.

ANJ- naučiť sa slovíčka kniha s.38, 39. D.ú. prečítať pesničku na s.38, pracovný zošit s.38, 39.

Piatok 3.12.

SJ- PZ s.18/1, 2, 3, 4, s.19/4, U s.34/9 ústne. D.ú. U s.34/Diktát- nadiktovať, opraviť, chybné slová napísať ešte raz.

MAT-  U s.79/žltý rámček - trojuholník a jeho vlastnosti, PZ s.11/2, 3, 4(28 trojuholníkov, 5 štvorcov, 30 trojuholn., 9 štvorcov, 44 trojuholn., 13 štvorc.). U s.80/žltý rámček- mnohouholníky, 1 úloha. PZ s.12/1. D.ú. PZ s.12/1 dokončiť, 2 úloha.

ANJ- vypracovať PL- klik: PL ANJ    . Do zošita napísať slovíčka  What- čoWhen- kedy. D.ú. pracovný zošit s.37/celá.

Štvrtok 2.12.

ANJ- žiaci sa momentálne nedelia do skupín, ale majú spolu s p.uč. Javorskou

-prečítať text na s.36

-napísať slovíčka do zošita: art = výtvarná výchova, maths = matematika, english = angličtina, science = veda, PE = telesná výchova, music = hudobná výchova

D.ú. prac.zošit s.36/3

MAT- PZ geometria s.10/4, U s.77/žltý rámček-štvorec a jeho vlastnosti, úloha 1 a prečítať vety v žltých rámčekoch na tejto strane, s.78/žltý rámček - obdĺžnik a jeho vlastnosti, 1 úloha, dole žltý rámček.

SJ- U s. 33/4a)ústne,  6 ústne, 7 písomne.

VLA- Čítanie domácej úlohy- zaujímavosti o Slovensku v 20.storočí, s.34/Príbeh o holubici mieru, s.35/Slovensko dnes- prečítať celú stranu, 2 úloha, s.36/vysvetlenie rozdelenie Slovenska+ susedné štáty- mapa hore, 3 úloha. D.ú. dokončiť s.36/3

ČÍT- D.ú. s.18/Holubia sila- čítať celý text.


Streda 1.12.

MAT- Zopakovanie výpočtu  obvodu pri rôznych geometrických tvaroch. Geometria s.10/1, 2. D.ú. s.10/3

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.16, 17 V mestskej knižnici- riešenie úloh- s.17/2, 3, 4, 5.

Utorok 30.11.

MAT- U s.76/1 do zošita, 2. PZ Geometria 9/2, 3.
SJ- U s.32/ vybrané slová- vysvetlenie, text Prečo  človek chová mačky?, riešenie úloh pod textom, 1 ústne, 2 ústne, s.33/3 písomne. D.ú. s.33/5.
ČÍT-Mimočítankové čítanie s.16- čítanie s.17/1 úloha.
VLA- PU s.33/3, Kvíz, 5, 6, Zaujímavosť, s.34/8. D.ú. s.33/7, s.34/9.

Pondelok 29.11.

MAT- PZ s.53. D.ú. s.54(majú celý týždeň na vypracovanie. Od zajtra ideme na geometriu- priniesť aspoň 2 zastrúhané ceruzky a pravítko.
SJ- Písanie diktátu. PZ s.15/2, s.16/7, 8, s.17/9, Vetný rozbor. D.ú s.15/3, s.17/10.


Piatok 26.11.
SJ-Písanie písomnej práce z vybr. slov po r. U s.31/14, 15. Precvičovanie vybr. slov po p a r pred diktátom. D.ú. U s.31/Diktát- nadiktovať, opraviť. V pondelok napíšeme diktát zameraný na vybr. slova po p,r.
MAT- PZ s.51/4, 5, s.52/1, 2, 3. D.ú. s.52/4, 5, 6.

Štvrtok 25.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov, PZ s.16/4, 5, 6. D.ú. zopakovať vybrané slová po r- zajtra písomka. V pondelok diktát z vybraných slov po p, r.
MAT- PZ s.50/3, 4, s.51/1, 2, 3.
VLA- PU s.30/6, 31/9, Príbeh o Adele Ostroluckej, s.32/Slovensko v 20.storočí- 1, text, 2.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.15/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D.ú. s.16, 17/ V mestskej knižnici- čítať.

Streda 24.11.

MAT- PZ s.49/3, 4, 5.s.50/1, 2.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.12- čítanie na známky. D.ú. s.14/ Zem: Príbeh o jej vnútre- čítať s porozumením 3krát.

Utorok 23.11.

SJ- Opakovanie významu niektorých vybraných slov(ryha, kryha, ryk, rýdzi, rým, rysavý, prýšti), U s.30/Kryštál, Krištáľ- do zošita napísať význam týchto slov, s.30/11 písomne, s.31/12a) písomne, D.ú. s.31/13

MAT- PZ s.48/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. PZ s.49/1, 2 - kto, nestihol.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.13/1-7 úloha.
VLA- Ústne zopakovanie učiva Ľudovít Štúr a spisovný jazyk, PU s.30/3, Kvíz, 5. D.ú. s.31/7. 

Pondelok 22.11.

SJ- U s.28/2 ústne, s.29/3 písomne, 4a) ústne, Rým-Rím- prečítanie významu, 5 a) ústne, Rysavý- Ryšavý, 7 ústne, s.30/8 ústne, Torysa, Korytnica- vypočutie piesne z 9. úlohy, PZ s.15/1. D.ú. PZ  s.15/1 dokončiť, kto nestihol
MAT- PZ s.47-celá strana.

Piatok 19.11.

SJ- písanie písomky z vybraných slov po p. Učebnica s.28/Vybrané slová po r- prečítanie slov a vysvetlenie významu, čítanie básne Lodičky, riešenie úloh pod básňou. D.ú. s.28/1 prepísať slová do zošita a správne doplniť i/y. 
MAT- PZ s.45/4, 5, s.46/2, 4, 5. D.ú. s.46/1, 3. 

Štvrtok 18.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov po p, práca na PL. Zajtra písomka z vybraných slov po  p.

MAT- PZ s.44/1, 2, 3, 4, 5, s.45/1. D.ú. s.45/2, 3.
VLA- Prezentácia Ľudovít Štúr. PU s.29/Ľudovít Štúr a spisovný jazyk-1, text, 2. D.ú. naučiť sa vedomosti z textu na s.29 o Ľudovítovi Štúrovi a spisovnom jazyku.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.12/ V stodole.

Utorok 16.11.

SJ- PZ s.14/7, U s.27/A písomne.
MAT- PZ s.42/4, 5, s.43/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. PZ s.43/4, 5 dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.10-práca s textom, s.11/7, 8, 9, 10. D.ú. s.12/V sotodole- čítať s porozumením.
VLA- Písanie písomnej práce Mária Terézia, PU s.27/5, 6, Zaujímavosť, s.28/8. D.ú. s.28/7.

Pondelok 15.11.

SJ- U s.26/8 písomne, 11 ústne, PZ s.13/2, 3, Vetný rozbor, s.14/7. D.ú. PU s.14/5, 6.

Piatok 12.11,

SJ- U s.26/6 ústne, 7 ústne. PZ s.13/1 a) b). D.ú. s.27/Diktát- prosím nadiktovať, opraviť chyby a slova s chybou napísať ešte raz správne.
MAT- PZ Matematika s.39/3, 5, s.40/1, 2, 3, 4. 5. D.ú. s.40/2- dokončiť, kto nestihol, s.41/2.

Štvrtok 11.11. 

MAT- PZ Matematika s.38/1, 2, 3, 4(pozor násobenie má prednosť pred odčítaním), 5, s.39/1 a) b), 4. D.ú. PZ s.39/2, s.38/2-dokonči, kto nestihol.
SJ- Rozbor diktátu. U s.25/3 písomne, 4 ústne. D.ú. U s.26/10.
VLA- Práca na PL klik-  PL Mária Terézia   čítanie textu o Márii Terézii, vypracovávanie úloh súvisiacich s textom. Pracovná Učebnica s.27/ Kvíz, 4. D.ú. naučiť sa informácie o Márii Terézii z knihy a pracovného listu, na ďalšej hodine písomka.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.10/Studenovodské vodopády, s.11/2, 3, 4, 5, 6

Streda 10.11.

MAT- písanie písomnej práce premena jednotiek.
ČÍT- písanie diktátu.

Utorok 9.11.

SJ- Písanie písomnej práce. U s.24/Vybrané slová po p- čítanie textu a riešenie úloh pod textom, 1. ústne, s.25/2. 
      D.ú. Učebnica s.25/5 písomne.
MAT- PZ Geometria s.9/1, 4 opakovanie premeny dĺžky na PL. Zajtra krátka písomka- premeny jednotiek dĺžky. 
ČÍT- Čítanka s.22/ Znašj prírody- čítanie textu. D.ú. Mimočítankové čítanie s.10/Studenovodské vodopády- čítať s porozumením aspoň trikrát.
VLA- s.26/Panovanie Márie Terézie-1, 2, s.27/3. D.ú. naučiť sa informácie z textu na s.26.

Pondelok 8.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov po m- práca na PL, prezentácia. Zajtra písomka z VS po m, v stredu diktát VS po b, m.
MAT- PZ Geometria s.4/3, s.5/1, 2. Precvičovanie premeny jednotiek dĺžky-mm, cm, dm, m, km.


Dištančné vyučovanie

Piatok 5.11.

V pondelok 8.11. nástup do školy, nezabudnite mi poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti do Edupage alebo v pondelok v písomnej podobe. 
ANJ- skupina p.uč. Javorskej           
 • opakovanie slovnej zásoby - pracovný zošit str. 124,125,126 - obrázkový slovník - napísať k jednotlivým obrázkom slovíčka v angličtine 
SJ- PZ s.12/8 a) b), 9 a). D.ú. PZ s.12/9 b)nájdi na mape z vlastivedy, Učebnica s.23/C- prepíš vety do zošita.
MAT- PZ Geometria s.8/1, 2. D.ú. PZ s.8/4.

   

Štvrtok 4.11.

ANJ- skupina p.uč. Kločankovej
         Vypracovať strany 22 a 23 z pracovného zošita.
         skupina p.uč.Javorskej
         Pracovný list vytlačiť, vyplniť alebo napísať do zošita odpovede:  Prepositions of place   (klik)
SJ-  U s.58/Riešenie konfliktov-1, 2, 3, 4, 5 a) b) - ústne.
VLA- Prac. učebn. s.24/5, Zaujímavosť, s.25/7, 8, Povesť o Omarovi a Fatime. D.ú. vedieť porozprávať o Tatároch a Turkoch na území dnešného Slovenska s.23. 
MAT- U s.75/6 písomne do zošita.
ZAJTRA online VYUČOVANIE od 8:00 do 10:00.

Streda 3.11.

MAT- PZ Geometria s.6/2, 3, s.7/1, 2, 3. D.ú. s.7/3 dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Čítanka s.19/čarovanie so slovami- čítanie textu a rozbor textu. V zelenom rámčeku prečítanie definície umeleckej a vecnej literatúry, s.20/Pochabené zhuby- čítanie textu, riešenie úloh:1,2,3. Prečítanie zeleného rámčeka - Už vieme. D.ú. čítanie textu, pozor na čítanie tmavých slov, do zošita napísať 2 prirovnania napr. Pomalý ako...

Utorok 2.11.

MAT- PZ s.5/3, Učeb. s.75/Jednotky dĺžky, 1, 2, 3 ústne, PZ s.6/1. D.ú. zopakovať si z učebnice s.75 (žltý rámček) jednotky dĺžky a premenu medzi jednotlivými dĺžkami.
VLA- Prezentácia  Uhorsko  Prac.učebn. s.23/Tatári a Turci na území dnešného Slovenska, prečítať text a podčiarknúť informácie, ktoré sú nové, 2.úloha, s.24/3, Kvíz, 4. D.ú. naučiť sa informácie z textu na s.23.
SJ- U s.23/16- pomenuj vybraným slovom po m obrázky a napíš ich do zošita, Pomenujme si- písomne. D.ú. s.23/B písomne.
ANJ- skupina p.uč. Kločankovej
youtube.com pustiť si opakovane tento link a zopakovať si/naučiť sa z neho predložky miesta:
in = v     on = na    under = pod      in front of = pred     behind = za     next to = pri    vedľa       between = medziNepovinná úloha - kto sa naučí túto pesničku celú zaspievať, dostane jednotku
ANJ- skupina p.uč. Javorskej
 • kniha str. 26 / 1 - prečítať si dialóg a do zošita napísať frázy aj s prekladom:
 • What's this in English? - Čo je to po anglicky?
 • Speak more slowly, please. - Hovor pomalšie, prosím.
 • Can you spell it, please? - Môžeš to vyhláskovať, prosím?
 • prac.zošit str. 26 / 1 - doplniť slová z rámčeka
 • 26 / 2 - zoradiť slová do správneho poradia (nech si pomôžu cv.1)

Streda 27.10.

MAT- Geometria PZ s.4/2, 4, 5. Dobrovoľná D.ú. s.5/4.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.9/2, 3.

Utorok 24.10.

SJ- U s.22/15 a) ústne b) písomne dve vety, PZ s.11/1, 4, s.12/5, 6. D.ú. U s.23/Diktát- prepis do zošita, PZ s.12/7.
MAT- Geometria s.2/6, s.3/1, 3, 4, s.4/1. D.ú. dokončiť s.4/1.  

ČÍT-  D.ú.s.8/Poznámky čítať s porozumením.

VLA- PU s.20/2, s.21/3, Kvíz, 4, Zaujímavosť, 6, s.22/7, 8, Povesť o Svätoplukových prútoch. D.ú. naučiť sa vedomosti o Veľkomoravskej ríši s.20.

Pondelok 23.10.

SJ- U s.22/Mykať- mihať, 12, 13 ústne, 14 ústne, do zošita napísať vysvetlenie slov mykať, mihať z učebnice. PZ s.11/2. D.ú. U s.22/14 písomne, PZ s.11/2- dokonči, kto nestihol.
M- Geometria s.2/1, 2, 3, 4. D.ú. s.2/1-dokonči, kto nestihol, s.3/2.

Piatok 22.10.

Je možné prihlásiť sa bezplatne na súťaž ibobor. V pondelok je potrebné dať vedieť, či má žiak záujem sa zúčastniť.
SJ- U s.21/Myjava, 6, 9, s.22/My- Mi, do zošita napísať význam slov mys, miss, my, mi, s.22/10 ústne, PZ s.11/3 a).  D.ú. s.22/11 písomne a nájsť jednu zaujímavú informáciu o hmyze a zapamätať si ju.
MAT- PZ 1 Geometria s.1/1, 2, 3, 4. U s.74/11 prečítať. D.ú. PZ s.1/4 dokončiť, kto nestihol.

Štvrtok 21.10.

MAT- písanie písomnej práce. PZ Geometria s.2/5, s.4/5. D.ú. s.4/5 dokončiť, kto nestihol. Zajtra priniesť 2 ostrúhané ceruzky, pravítko.
SJ- U s.20/Vybrané slová po m, text, úlohy pod textom, 1 ústne, s.21/mys, miss, 2 ústne, 3 písomne, 4 a)písomne, 5 ústne. D.ú. s.20/1 písomne.
VLA- písanie písomnej práce o Slovanoch, Prezentácia o Veľkomoravskej ríši.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.8, 9/Poznámky čítať text 3krát s porozumením.

Streda 20.10.

MAT- PZ s.37/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. zopakovať sčítanie a odčítanie trojciferných čísel- PZ od s.19 po s.37, zajtra písomka.
ČÍT- Čítanie s.16, 17/Stratený zverinec, riešenie úloh 1., 2. D.ú. čítať Stratený zverinec.

Utorok 19.10.

MAT- PZ s.35/3, 5, s.36/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.36/3, 4, 5- dokonči, kto nestihol.
SJ- Opakovanie vybraných slov po b. V stredu písomka na čítaní.
ČÍT- Čítanka s.14, 15/Zariaďovanie bytu- čítanie textu, úlohy 1., 2., 3. D.ú. s.16, 17/Stratený zverinec- čítať celý text 3krát s porozumením.

VLA- PZ s.18/7, Zaujímavosť, s.19/8, 9, Povesť o Perúnovi a Velesovi, s.20/Veľkomoravská ríša 1a). D.ú. zopakovať si vedomosti o Slovanoch s.17, 18.

Pondelok 18.10.

SJ- U s.19/ Opakujme si - písomne, PZ s.9/Vetný rozbor, s.10/10, 11. D.ú. opakovať vybrané slová po b- písomka v stredu.
MAT- PZ s.34/1, 2, 3, 4, 5, s.35/2. D.ú. s.35/1, 4. 

Dištančné vyučovanie

Piatok 15.10.

SJ- PZ s.9/4, 5, 7, s.10/8, 9 a), Učebnica s.19/17 ústne. D.ú.  U s.19/Diktát prepíš do zošita bez chyby.
MAT- PZ s.32/5, 6, Učeb. s.20/1 ústne, PZ s.33/1, 2, 3, 4. D.ú. PZ s.33/5, 6 kto nestihol.
Skontrolujte si zadania z Anglického zadania cez Edupage, skupina p. uč. Javorskej na našej stránke.
V pondelok 18.10.2021 je žiak povinný preukázať sa Prehlásením o bezpríznakovosti a to buď oznámením cez Edupage, alebo v tlačenej podobe.

Štvrtok 14.10.

ANJ- skontrolujte si zadania od svojich p.uč. angličtiny na Edupage
skupina p.uč. Javorskej: učebnica str. 22 - vypočuť, zaspievať a prečítať pesničku (od 5min.5s - https://www.youtube.com/watch?v=GxLMMI8D8LQ )   učebnica str. 23/ 1 - prečítať slovíčka    prac. zošit str. 23/1,2
SJ- PZ s.8/1, 3. D.ú. s.8/2 b), s.9/6. 
VLA- PU s.18/3, 4, Kvíz, slovník, 5. D.ú. s.18/6- napíš vety, ktoré sme si označili ako nepravdivé tak, aby boli pravdivé. Pomôž si textom na s.17.
ČÍT- s.3/Balón čítanie textu a hľadanie rýmov v texte. D.ú. s.14, 15/Zariaďovanie bytu- čítať 3krát.
Piatok od 9:00 do 11:00 Slovenský jazyk a Matematika.

Streda 13.10.

ANJ- skupina p.uč. Javorskej   kniha str. 22 - slovíčka (predložky),prečítať a napísať si ich do zošita aj s prekladom:
behind - za     in front of - pred       next to - vedľa         between - medzi
prac. zošit celá strana 22

MAT- PZ s.31/4, s.32/1, 2, 3, 4.

ČÍT- Čítanka s.12/Pozvanie do hry čítanie textu a riešenie úloh pod textom 1.-4. s.13/Balón, 1., 2. úloha. D.ú. čítať s.13 Balón 3krát. 

Utorok 12.10.

MAT- U s.19/9 ústne, PZ s.31/1, 2, 3, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.31/5.
VLA- s.16/Slovensko v minulosti a dnes- prejsť si celú stranu, zapamätať storočie- obdobie trvajúce 100 rokov, s.17/Život v dávnej minulosti1, 2 úloha. D.ú. vedieť prerozprávať text pomocou kľúčových a pomocných slov(hore na s.17).
ČÍT- Čítanka s.12/Pozvanie do hry- čítanie textu a vysvetlenie neznámych slov. D.ú. čítať text s porozumením.
ANJ- vyučujúce pošlú úlohu na Edupage- cez stránku školy zsphorova.sk , kliknúť na rodičia, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky a tam nájdete napísanú úlohu od p. uč.
Streda od 9:00 do 11:00 online vyučovanie Matematika a Čítanie.

Pondelok 11.10.

SJ- opakovanie dvojíc slov byť-biť, dobyť-dobiť, bydlo-bidlo. PZ s.7/1, 2, 3. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.7/2.
MAT- U s.19/1 vysvetlenie sčítania trojciferného čísla a jednotiek- ústne. PZ s.30/2, 3, 4, 5, 6. D.ú. s.30/6- dokončiť, kto nestihol.
Zajtra od 9:00 do 11:00 online vyučovanie Matematika, Vlastiveda a Čítanie.

Dobrý deň, na základe rozhodnutia RÚVZ a riaditeľa školy bola žiakom 4.C triedy nariadená karanténa z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Karanténa bude trvať do nedele 17.10.2021Pri návrate do školy, v pondelok 18.10.2021 je žiak povinný preukázať sa Prehlásením o bezpríznakovosti a to buď oznámením cez Edupage, alebo v tlačenej podobe. Z obedov sú žiaci tento týždeň vyhlásení. Od pondelka 11.10. prechádzame na dištančné vzdelávanie. Na Vaše emailové adresy dostanete pozvánky, tak ako sme sa učili minulého šk. roku. V pondelok začíname od 9:00 do 11:00 a máme Matematiku a Slovenský jazyk.
tr.uč.Kukučová 


Piatok 8.10. 

SJ- Prezentácia na zopakovanie dvojíc slov(byť-biť....), U s.18 Bytča, Bystrica, 14 písomne, s.19/15 ústne. 
       D.ú. s.19/16 písomne.
MAT- PZ s.28/3, 4, 5, s.29/1, 2, 3, 4. D.ú. s.30/1

Štvrtok 7.10.

MAT- PZ s.27/3, 4, 5, s.28/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.28/1, 2.
SJ- U 17/7 ústne, s.18/9 ústne, 10ústne, 11a)ústne, b) písomne. Bydlo-bidlo, 12 písomne. D.ú. s.18/12 dopíše, kto nestihol.
VLA- Písanie písomnej práce.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.6 , s.7/riešenie úloh 1-9.D.ú. s.7/8, 9 a čítať s.6.

Streda 6.10.

MAT- U s.17/žltý rámček, 1, 2- ústne, PZ s.26/1, 2, 3, 4, 5, s.27/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.27/1, 2.
ČÍT- Čítanka s.11/Čo čítajú štvrtáci- práca s textom. D.ú. s.6/Obojživelníky- čítať celý text. 
Zajtra písomka z Vlastivedy!

Utorok 5.10.

MAT- U s.16/žltý rámček 1, 2 ústne, PZ s.25/1, 2, 3, 4, 5.
SJ- U s.17/byť-biť, 3, 4, dobyť-dobiť, 5 písomne, 6a) ústne. PZ s.5/Vetný rozbor. D.ú. s.17/6b) písomne.
ČÍT- čítanka s.8, 9, 10/Matej Knižka- práca s textom. D.ú. čítať text Matej Knižka
VLA- PU s.14/1, 2, 3, 4, s.15/5, 7, 8. D.ú. s.15/9, zopakovať od s.2 po s.15-štvrtok písomka, nezabudnúť si doniesť mapu.

Pondelok 4.10

SJ- U s.16/Vybrané slová po b -text, 1písomne, 2 ústne
MAT- U s.15/1 ústne, PZ s.24/1, 2, 3, 4, 5.

Piatok 1.10.

SJ- Písanie písomky-tvorenie slov predponami, U s.14/Vybrané slová- text + úlohy, s.15/Tapetová ruža- text + úlohy.     D.ú. PZ s.6/2.
MAT- PZ s.22/1, 2, 3, 4, 5, s.23/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.23/4, 5.

Štvrtok 30.9.

MAT- U s.14 v žltom rámčeku vysvetlenie sčítania, 1, 2, 3 ústne, PZ s.21/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.21/3, 5- kto nestihol.
SJ- Opakovanie tvorenia slov s predponami, U s.11/B a) písomne, s.13/ Umelecký a vecný text, 1, 2 a), PZ s.6/1. D.ú. zopakovať tvorenie slov predponami- zajtra krátka písomka.
VLA-s.12, 13/Príroda Slovenska
ČÍT- D.ú. čítanka s.8, 9, 10/Matej Knižka- čítať celý text.

Streda 29.9.

MAT- U s.13/žltá tabuľka- vysvetlenie princípu sčítania, 1, 2 ústne, PZ s.20/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.20/4, 5.

Prosím si oznamy.


Utorok 28.9.

SJ- U s.11/12 ústne, pojmová mapa, PZ s.5/2, 3
MAT- U s.8/10 písomne, PZ s.19/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.19/4, 5.
VLA- s.10/Povrch Slovenska, 1, text, 2, 3, 4, s.11/5, 6, 7.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.4/Tajomní Mayovia- čítanie textu, s.5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Pondelok 27.9.

SJ- U s. 8/8a) ústne, b)p písomne, poučka, s.11/11a) ústne, b)písomne. D.ú. spraviť opravu diktátu, kto nestihol v škole, U s.10/10. 
MAT- PZ s.17/1-6 samostatná práca. 

Piatok 24.9.

SJ- písanie kontrolného diktátu. U s.10/poučka, 7 ústne. D.ú. opakovať poučky o slovách s predponami.
MAT- PZ s.15/4, s.16/1, 2, 3, 4. 5. Dobrovoľná D.ú.s.18/1, 2- čas na vypracovanie nie je daný.

Štvrtok 23.9.

MAT- PZ 14/1, 2, 3, 4a), s.15/1, 2, 3. D-ú- dokončiť s.15/3.
SJ- Písanie cvičného diktátu do zošita. PZ s.4/8a), s.5/1. D.ú. zopakovať vybrané slová, písanie veľkých písmen- zajtra píšeme kontrolný diktát. 
VLA- s.8/Vodstvo na mape Slovenska- 1, text, kvíz, 2, 3, s.9/4, 5. D.ú. zopakovať vedomosti z textu na s.8. 
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.4/Tajomní Mayovia. D.ú. čítať text na s.4.

Streda 22.9.

MAT- Písanie písomnej práce. U s. 7/5, 8. PZ s.13/2, 3, 4
ČÍT- Čítanka s.6, 7- čítanie textu a riešenie úloh pod textom. D.ú. s.6, 7 čítať celý text.

Zajtra bude v škole zbierka "Biela pastelka". Žiaci môžu prispieť ľubovoľnou sumou.

Utorok 21.9.

MAT- U s.6/9 ústne, PZ s.12/2, 3, 4, 5, s.13/1. D.ú. zopakovať násobenie, delenie- zajtra písomka.
SJ- U s.9/2 písomne, 3 ústne, 4 ústne, 5písomne, 6 ústne. PZ s.4/6, 7. D.ú. dokončiť s.4/7b.
ČÍT- Čítanka s.6/Prečo je knižka hranatá. D.ú. čítať s.6.
VLA- s.7/2, 3, 4, 6, Kvíz. Dnes dostal každý žiak papierovú mapu Slovenska. Zakúpila som ich z triedneho fondu. Môžu s nimi pracovať doma, ale budeme ich používať v škole- treba ich nosiť so sebou na hodiny. 

Pondelok 20.9.

SJ- U s.8/Tvorenie slov s predponami, text a úlohy k textu, 1, poučka- napísanie do zošita. PZ s.3/4, s.4/5. D.ú. dokončiť s.4/5.
MAT- U s.6/1 ústne, PZ s.11/1, 2, 3, 4, s.12/1.

Pani uč. angličtiny budú zadávať úlohy na stránke školy v hornej časti- Žiaci- Domáce úlohy.

Piatok 17.9.

MAT- PZ1 s.10/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.10/2 dokončiť, kto nestihol, vypracovať príklady na násobenie a delenie vytlačené na papieri( opakovanie na písomku v stredu)
SJ- U s.7/11 písomne, 12a) ústne, 13 a) ústne. D.ú. PZ s.3 c)

Štvrtok 16.9.

MAT- U s.4/2, 3 ústne. PZ 1 s.9/1, 2, 3, 4. D.ú. s.9/3-dokončiť, kto nestihol, s.9/5.
SJ- s.6/8, s.7/9. PZ s.3/3a), b)
VLA- s.5/Kvíz, s.6/Grafická mierka mapy 1, text, postup určovania vzdialenosti
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.3/4, 5, 6, 7, 8, 9.

Utorok 14.9.

MAT- U s.3/8 ústne, PZ 1 s.8/2, 3, 4. D.ú. s.8/1, dobrovoľná s.7/5.
SJ- U s.6/1, 3, 4, 5, 6 ústne. D.ú. s.6/7
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.2/Ako na púšti, s.3/1, 2, 3. D.ú. čítať text s porozumením.
VLA- s.4/Znaky na mape 1, text, s.5/2, 3, 4, 5, 6.

Pondelok 13.9.

SJ- U s.5/4a), 5 písomne, 6 písomne, 7 tabuľa, 8 ústne.
MAT- PZ s.6/4, s.7/1, 2, 3.
PDA- s.2/1.

Pozrite si oznamy. 

Piatok 10.9.

SJ- U s.5/1, 3. D.ú. s.4/8.  
MAT- PZ1 s.5/3, 4, s.6/1, 2, 3. D.ú.s.6/5, s.7/4.

Štvrtok 9.9.

SJ- U s.4/3, 4, 5, 6, 7- písomne. PZ s.3/1, 2
MAT- Us.2/3, s.3/1. PZ 1 s.5/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.5/2
VLA- s.3/5, 6, Kvíz, 7, 8, 9.
ČÍT- Mimočítankové čít. s.2/Ako napúšti. D.ú. čítať s.2/Ako na púšti.

Streda 8.9.

MAT- PZ 1 s.3/2, 3, 4, 5, s.4/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.3/5-dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Čítanka s.3/Ako vzniká kniha- práca s textom.

Utorok 7.9.

MAT- PZ 1 s.2/4, 5. D.ú. s.2/4-dokončiť, kto nestihol, s.3/1.
SJ- Uč. s.3/Sedem divov sveta-čítanie textu, 1. úl., s.4/Opak. učiva 3.ročníka, text, 1.úl., 2.
ČÍT- Čítanka s.3/Ako vzniká kniha, 1.úl. D.ú. čítať s.3-5.
VLA- Prac. uč. 1 s.2/Mapa Slovenska 1., 2, s.3/3, 4. D.ú. zopakovať vedomosti z textu na s.2(mapa, farby na mape, smerová ružica...)
Dnes žiaci dostali na angličtine učebnicu a pracovný zošit. Učebnica sa bude na konci šk.roka vracať. Za prac. zošity budem vyberať peniaze po upresnení sumy od p. uč. angličtiny. Prosím obaliť a napísať meno.

Pondelok 6.9.

SJ- Učebnica s.2/Pojmová mapa-1, 2.Pracovný zošit s.2/1, 2, 3. D.ú. na prvej strane dole si vytvoriť svoju vizitku, s.2/3-dokončiť, kto nestihol.
MAT- Učebnica s.2/1 tabuľa. Pr. zošit 1 s.2/1, 2, 3. D.ú. PZ s.2/3-dokončiť, kto nestihol.
Zajtra si doniesť učebnice podľa rozvrhu.

V pondelok 6.9.2021 sa učíme podľa rozvrhu- žiaci majú rozvrh napísaný v žiackej knižke a je aj tu na stránke. Donesú si  učebnice aj zošity na Slovenský jazyk a Matematiku, na Prírodovedu pracovnú učebnicu a úbor na telesnú výchovu.

© 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky